იმერეთის მხარე
 • თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების სერვისი (პროგრამული კოდი 06 02 18) - დახმარების მიმღები პირი/ოჯახი, თავშესაფარში შესვლამდე და თავშესაფრის დატოვების შემდეგ რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავშესაფრის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით გაეწევა მატერიალური დახმარება ერთი წლის განმავლობაში ყოველთვიურად.

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სერვისი (პროგრამული კოდი 06 01 02) - ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დაფიქსირებული 70001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები; ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვები; ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები; მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე მოქალაქეები და ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები.

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო დახმარების სერვისი (პროგრამული კოდი 06 01 03) - პროგრამის მიზანია სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და სხვადასხვა შემთხვევების შედეგად დაავადებული, გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, მრავალშვილიანი მშობლები და მათი ოჯახის წევრები, მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული ოჯახის წევრები, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000–დან 120001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირები.

  • საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტის – „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა" (პროგრამული კოდი 06 02 19) - ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფელს" შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე მოხდება საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება: „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება", რომლის ფარგლებშიც დაფინანსდება/ თანადაფინანსდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12–დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში მომსახურება: კვება, ჰიგიენური საშუალებები.

  • მარტოხელა მშობელთა დახმარების სერვისი (პროგრამული კოდი 06 02 17) - ქვეპროგრამით განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები და რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების – ელექტრო ენერგიის, წყლის, ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - http://kutaisi.gov.ge/

 • წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი - ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხა გაიცემა თვეში არაუმეტეს 250 ლარისა;

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების სერვისი

  ერთჯერადი ფულადი დახმარებები განსაზღვრულია ძალადობის მსხვერპლი პირებისათვის, ექიმთან კონსულტაციის და წინასწარი კვლევებისათვის;

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო კვლევების/კონსულტაციის დაფინასების სერვისი - ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტს 200 ლარი;

  • მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://tskaltubo.gov.ge/

 • სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

  • მოწყვლადი ოჯახების ფინანსური დახმარების სერვისი:

  1. ბავშვთა მიმართ გამოვლენილი ძალადობა, რომლებიც მოქმედებს ბავშვის ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე - 200 ლარი.

  2. ქალთა და მამაკაცთა მიმართ გამოვლენილი ძალადობა. ოჯახის წევრებს შორის გამოვლენილი ძალადობა - 200 ლარი.

  3. უკიდურესად სიღარიბეში ყოფნა. ოჯახის წევრების უუნარობა, საკვების, პირველადი საყოფაცხოვრებო ნივთების უქონლობა. უკიდურესად შეჭირვებულ მდგომარეობაში ყოფნა. ხანდაზმულობა (თანადგომის ქსელის არ ყოლა) - 200 ლარი.

  • დედათა და ბავშვთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03) - პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:

  ახალშობილთა დახმარება - ერთჯერად 150 (ასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ პირველი და მეორე შვილი.

  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ მე-3 შვილი ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ 250 (ორასი) ლარის ოდენობით.

  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ მე-4 შვილი ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ 300 ლარის ოდენობით.

  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ მე-5 შვილი და მეტი ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ 450 ლარის ოდენობით.

  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ ტყუპები დაფინანსებას მიიღებენ თითოეულ შვილზე: პირველი და მეორე შვილისა და მეორე და მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 250 ლარს, მესამე და მეოთხე შვილის და მეტის შემთხვევაში 450 ლარს;

  ახალშობილთა ერთჯერადი დახმარება გაიცემა, თუ ახალშობილი დაიბადა 2022 წლის 1 სექტემბრის შემდეგ და დახმარება არ აქვს აღებული.

  • მარტოხელა მშობლების დახმარება - ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ მარტოხელა მშობლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სამოქალაქო რეესტრში. ერთი შვილის ყოლის შემთხვევაში მიიღებენ 150 ლარიან დახმარებას, ორი შვილის შემთხვევაში 200 ლარიან დახმარებას, სამი და მეტი შვილის შემთხვევაში 300 ლარიან დახმარებას (შვილის ასაკი არ უნდა აღემატებოდეს 18 წელს)

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://samtredia.gov.ge/ka/

 • ხონის მუნიციპალიტეტი


  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი
  ხონის მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამა ითვალისწინებს ძალადობის მსხვერპლის 6 თვით ბინის ქირით უზრუნველყოფას, თვეში 100 ლარის ოდენობით.
  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების სერვისი
  ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამით (ერთჯერადად 100 ლარი) ხონის მუნიციპალიტეტში სარგებლობს ყველა მოქალაქე, განურჩევლად სტატუსისა, რომელთაც გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 65 000 დან 90 000-მდე.
  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სერვისი
  ხონის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ყველა ონკოპაციენტი, განურჩევლად სტატუსისა, სარგებლობს მედიკამენტების თანადაფინანსების პროგრამით (წელიწადში 1200 ლარი).

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო კვლევების/კონსულტაციის დაფინასების სერვისი
  ხონის ჯანდაცვის თანადაფინანსების პროგრამით სარგებლობს ყველა მოქალაქე, განურჩევლად სტატუსისა, ერთჯერადად, მინიმუმ 150 ლარი; თანხა იზრდება სარეიტინგო ქულების მიხედვით.

  წყარო
 • ვანის მუნიციპალიტეტი

  • ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (კოდი 06 02 12) - აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად მოქალაქეზე (მსხვერპლზე), რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა, სასამართლო ორგანომ ან/და გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორის კომისიასთან არსებულმა ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა − მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

  მიზანი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

  • ბინის ქირით უზრუნველყოფა (კოდი 06 02 13) - აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა) ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირთა რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესი"-ს საფუძველზე რეგისტრირებული პირების/ოჯახების ბ) ოჯახური ძალადობის შედეგად დაზარალებული, საცხოვრებელი ფართის არმქონე პირების და მათი შვილების გ) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული, საცხოვრებელი ფართის არმქონე პირების ბინის ქირით უზრუნველყოფას. ბინის ქირის ოდენობა, უძრავი ქონების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, განისაზღვრება შემდეგნაირად: ა) ქ. ვანის ტერიტორიაზე - არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარი თვეში; ბ) შუამთის, ზეინდრის, დიხაშხოს ტერიტორიაზე - არაუმეტეს 120(ასოცი) ლარი თვეში; გ) მთისძირის, ტობანიერის, ციხესულორის, ზედავანის, სალხინოს, ბზვანის, ამაღლების, გორას ადმინისტრაციულ ერთეულებში - არაუმეტეს 100 (ასი) ლარი თვეში; გ) ყუმურის, მუქედის, გადიდის, სულორის, ძულუხის, საპრასიის, ფერეთას, სალომინაოს, უხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში - არაუმეტეს 80 (ოთხმოცი) ლარი თვეში;

  მიზანი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

  • ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა (კოდი 06 02 16) - აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ბავშვიან ოჯახებზე (მიტოვების რისკის მქონე ბავშვიანი ოჯახები; ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ შშმ ბავშვი/ბავშვები; ობოლი ბავშვები; ის ბავშვები, რომელთაც ჰყავთ შშმ მშობლები; ბავშვები, რომლებიც არიან ძალადობის მსხვერპლი/ჰყავთ ძალადობის მსხვერპლი მშობელი; ბავშვები, რომელთა ჯანმრთელობა გაუარესდა და მათ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება; უკიდურესად ღარიბი ბავშვიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 30000-ს ქვემოთაა; სხვა სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვიანი ოჯახები) გაიცემა ფულადი დახმარება: ერთ ბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 700 (შვიდასი) ლარით, ორბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 1200 (ათასორასი) ლარით, სამბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 1500 (ათასხუთასი) ლარით, ოთხ და მეტ ბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 2000 (ორიათასი) ლარით. დახმარება შეიძლება გაიცეს როგორც ფლადი, ისე არაფულადი(საქონლის ან/და მომსახურების შესყიდვა) სახით, ერთჯერადად, ასევე ნაწილ-ნაწილ.

  მიზანი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://vani.gov.ge/

 • ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

  • თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება (კოდი 06 02 07) - ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან ეკონომიკურ სიდუხჭირეში და/ან მოულოდნელ კრიზისულ ვითარებაში, მიიღებენ ერთჯერად ფინანსურ დამარებას არაუმეტეს 200 ლარის ფარგლებში. დახმარების მისაღებად, ოჯახმა, ჩამოთვლილი კრიტერიუმებიდან უნდა დააკმაყოფილოს ერთ-ერთი მაინც: ა) ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს. ბ) ოჯახში არის ონკოლოგიური, გადაადგილებაშეზღუდული, ფსიქიკური აშლილობის ან სხვა მძიმე დაავადების მქონე პირი. გ)ოჯახში არის მარტოხელა მოხუცი, შშმ პირი ან ორი და მეტი 18 წლის ასაკს მიუღწეველი პირი. დ)ოჯახმა დაკარგა მარჩენალი. ე) ოჯახის შემოსავალი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია. ვ) ოჯახში არის ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირი (აღნიშნული პირის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის მომართვის შემთხვევაში). გასაცემი თანხის ოდენობას განსაზღვრავს ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია".

  ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისულ ვითარებაში მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარება. კრიზისული მდგომარეობის შემსუბუქება.

  • მარტოხელა მშობლის დახმარება (კოდი 06 02 14) - ქვეპროგრამის ფარგლებში ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მარტოხელა მშობლის სტატუსი, მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით.

  ქვეპროგრამის მიზანია მარტოხელა მშობლების მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა.

  • მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება - (კოდი 06 02 15) - ქვეპროგრამის ფარგლებში,ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ ოთხი და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი, მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით.

  ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა.

  • საცხოვრებლით უზრუნველოფა (კოდი 06 02 20) - ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც სტიქიური მოვლენების ან სხვა ობიექტური გარემოებების შედეგად დაუზიანდათ ან დაკარგეს საცხოვრისი, უზუნველყოფილნი იქნებიან დროებითი საცხოვრებლის ქირით ან/და დაზიანებული სახლების სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებისა და მასალის დაფინანსებით. გასაცემი თანხის ზუსტი ოდენობა განისაზღვრება ,,მოქალაქეთა კერძო საკუთრებაზე სხვადასხვა ობიექტური გარემოების შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი კომისიის" მიერ.

  ქვეპროგრამის მიზანია, უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დროებითი საცხოვრებლის ქირით უზრუნველყოფა ან/და დაფინანსება დაზიანებული სახლების სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების და მასალების.

  • ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება (კოდი 06 02 22) - ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან კრიზისულ ვითარებაში და/ან საჭიროებენ დახმარებას. პროგრამაში ოჯახის ჩართვა შეიძლება განხორციელდეს მოქალაქის, მერის წარმომადგენლის, სოციალური მუშაკის ან სხვა უწყების მომართვის საფუძველზე. ოჯახის შეფასებას და საჭიროებების დადგენას უზრუნველყოფს ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკი. სოციალური მუშაკის შეფასება და დასკვნა/რეკომენდაცია განიხილება მერიის სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისიის მიერ და მიიღება გადაწყვეტილება ბავშვიანი ოჯახისათვის საჭირო დახმარების თაობაზე.

  აღნიშნული ქვეპროგრამიდან თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხის ოდენობა არ აღემატება 2000 ლარს. გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია".

  ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა. ბავშვებისათვის უკეთესი საცხოვრებელი პირობების შექმნა.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://www.baghdati.gov.ge/
 • თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

  • სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) - აღწერა: ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის ყოფითი საჭიროებებისათვის დახმარების გაწევა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე, კერძოდ:

  1. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

  2. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური დახმარება;

  3. ქალაქ თერჯოლაში სოციალურად დაუცველ მოსახლეობისის ნაწილი რომლებიც სარგებლობდა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფილი იქნებიან შესაბამისი თანხებით; 4. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით ან პარკინსონით დავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება;

  5. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური დახმარება;

  6. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებადი უნარშეზღუდული ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსება;

  7. თერჯოლის ინვალიდთა ასოციაციის დახმარება (მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისათვის სხვადასხა ღონისძიებები);

  8. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯეხების ფინანსური დახმარება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტი ანხორციელებს ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამას, რითაც გათვალისწინებულია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მშობლებისათვის დახმარება;

  9. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა. აღნიშნული ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებული ოჯახების დახმარებას;

  10. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე მედიკამემტებით დახმარება;

  11. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე საკვები პროდუქტებით დახმარება;

  12. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების სადღესასწაულო დახმარება და სარიტუალო მომსახურეობა. აღნიშნული ღონისძიება ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას. თითოეულ გარდაცვლილ ომის ვეტერანზე 250 ლარის ოდენობით;

  13. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის ერთჯერადი თანადაფინანსება. აღნიშნულით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის (გარდა პლასტიკური ოპერაციებისა) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება;

  14. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე დიაბეტით და ფენილკეტონურიით დავადებულ ბავშვთა ოჯახების ფინანსური დახმარება;

  15. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება;

  16. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურეობის პროგრამა;

  17. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობა.

  მიზანი: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ ეკონოლიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაცია. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანმთელობის დაცვის ხელშეწყობა.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://terjola.gov.ge/ • ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო კვლევების/კონსულტაციის დაფინასების სერვისი

  მუნიციპალიტეტს აქვს სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება პროგრამა, რომლითაც შეუძლია ისარგებლოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა ნებისმიერმა მოქალაქემ, მათ შორის ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებმაც.

  წყარო
 • საჩხერის მუნიციპალიტეტი

  • ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც შეეძინება მეოთხე ან/და მეხუთე შვილი (0-18 წლის ჩათვლით )მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით, ხოლო მეექვსე და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში (0-18 წლის ჩათვლით), 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით. 2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულს (100 წელი და ზევით) მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით. 3.აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 700 (შვიდასი) ლარამდე ოდენობით, ერთჯერადად გაეწევათ: დედით ან მამით ობოლ, მარტოხელ მშობლის სტატუსის მქონე, მრავალშვილიან ოჯახში მცხოვრებ (4 და მეტი შვილი, 20 წლის ჩათვლით), სოციალურად დაუცველ ოჯახში მცხოვრებ (რომელთაც აქვთ მინიჭებული 100000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა), საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული მშობლის და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობლის სტუდენტებს, ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტს – 1000 (ათასი) ლარამდე ოდენობით. 4. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ ოჯახს, რომელიც ცხოვრობს სიცოცხლისათვის საფრთხის შემცველ მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში, იმყოფება სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში (100001 ნაკლები ქულის მქონე ოჯახი), არ აქვს ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი და საკუთარი სახსრებით ეწევა საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრებით სამუშაოებს, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით მიეცემა დახმარება ერთჯერადად არაუმეტეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარამდე თანხის ოდენობით. ოჯახის საცხოვრებელი მდგომარეობის შესახებ დასკვნას ადგენს ამ მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი. 5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს განსაკუთრებულ შემთხევაში, სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე შესაძლებელია მიეცეს დახმარება ერთჯერადად, არაუმეტეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარამდე ოდენობით. 6.ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის მონაწილეზე, რომელიც რეგისტრირებულია საჩხერის სოციალური მომსახურების სააგენტოში გაიცემა დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის მონაწილეობის შესახებ ინფორმაცია მოწმდება საჩხერის სოციალური მომსახურების სააგენტოში.
  ქვეპროგრამის მიზანი: ბენეფიციარების მაქსიმალური მხარდაჭერა საზოგადოებაში სრულყოფილი ინტეგრაციის კუთხით.

  • საცხოვრებლით უზრუნველყოფა - საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც არ აქვს თავშესაფარი, საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით, ბინის დაქირავებისთვის. მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

  ქვეპროგრამის მიზანი: საცხოვრისის არ მქონე მოქალაქის მხარდაჭერა იმ მიზნით, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ამ პროგრამითა და სხვა პროგრამის ჩართულობით შევუქმნათ საცხოვრებელი სივრცე.

  • მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა - საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დედით ან მამით ობოლ არასრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

  ქვეპროგრამის მიზანი: აღნიშნული კატეგორიის მქონე პირთა მაქსიმალური მხარდაჭერა სანამ მოქალაქე არ გახდება სრულწლოვანი.

  • უფასო სასადილოს დაფინანსება - საჩხერის მუნიციპალიტტეის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად შეჭირვებულ მოქალაქეს „უფასო სადილით" უზრუნველყოფის მიზნით გაეწევა დახმარება და დღეში ერთხელ მიეცემათ უფასო სადილი (მენიუს შესაბამისად).

  ქვეპროგრამის მიზანი: სოციალურად შეჭირვებული მოქალაქეების მაქსიმალური მხარდაჭერა.

  • ავადმყოფთა სოციალური დაცვა - ავადმყოფთა სოციალური დაცვის მუხლიდან გათვალისწინებულია დახმარება საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგიტრირებულ მოქალაქეებზე, რომელნიც საჭიროებენ დახმარებას, კერძოდ: ა) მოქალაქეს, რომელსაც ესაჭიროებათ გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონარული-ქირურგიული ოპერაცია და სხვა სამედიცინო მომსახურება მიეცემათ 2000 (ორი ათასი) ლარამდე ერთჯერადად, ხოლო მოქალაქეს, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში (100001-ზე ნაკლები ქულის მქონე პირი), შეზღუდული შასაძელებლობის სტატუსის და ვეტერანის სტატუსის მქონე მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად არაუმეტეს 3000 ლარის ოდენობით. თანხა ირიცხება შესაბამისი დაწესებულებიდან მომსახურეობის საბუთის წარმოდგენის შემდგომ ამავე დაწესებულების ანგარიშზე. ბ) მოქალაქეები, რომლებსაც ესაჭიროებათ სხვადასხვა სახის კვლევა 500 (ხუთას) ლარამდე, ხოლო მოქალაქეს, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში (100001-ზე ნაკლები ქულის მქონე პირი), შეზღუდული შასაძელებლობის სტატუსის და ვეტერანის სტატუსის მქონე მოქალაქესარაუმეტეს 1000 (ათას) ლარამდე ოდენობით; თანხა ირიცხება შესაბამისი დაწესებულებიდან მომსახურეობის საბუთის წარმოდგენის შემდგომ ამავე დაწესებულების ანგარიშზე. გ) საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეს (გარდა იმ პირისა, რომელიც დარეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000), რომელიც მოიხმარს ,,ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში დაავადებათა ჩამონათვალისა და მედიკამენტების გაცემის წესის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2017 წლის 8 აგვისტოს №01-177/ო ბრძანებით განსაზღვრულ მედიკამენტებს, მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად მედიკამენტების ღირებულების 50%-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 50 (ორმოცდაათი) ლარისა, ხოლო საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეს, რომელიც მოიხმარს ზემოაღნიშნული მედიკამენტების გარდა სხვა მედიკამენტებს, მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 50 (ორმოცდაათი) ლარამდე თანხის ოდენობით. დ) მოქალაქეები, რომლებიც თირკმლის უკმარისობის გამო, გადიან დიალიზით მკურნალობის კურსს სხვადასხვა ქალაქში მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით, ხოლო მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეს 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. თანხა ირიცხება ბენეფიციარის პირად საბანკო ანგარიშის ნომერზე. ე) ონკოჰემატოლოგიური დაავადების (ლეიკემია) მქონე მოქალაქეები"არასრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, ხოლო სრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

  • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა - საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, რომელსაც ესაჭიროება ინდივიდუალური დამხმარე საშუალება და რომელიც არ ფინანსდება ან ნაწილობრივ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მიეცემა დახმარება ერთჯერადად, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულების შესაბამის ანგარიშზე.

  ქვეპროგრამის მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მაქსიმალური ინტეგრაცია საზოგადოებაში, წვდომა საზოგადოებრივ სერვისებზე და მათთვის ადაპტირებული გარემოს ხელმისაწვდომობა.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - http://sachkhere.gov.ge/ge/
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი

  საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფა (აღნიშნული ბენეფიტის შემთხვევაში თანხა ჩაერიცხება ფართის მესაკუთრეს, თვეში არაუმეტეს 100 ლარისა არაუმეტეს 10 თვის განმავლობაში);

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების სერვისი

  ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით;


  წყარო
 • ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი

  სერვისით სარგებლობა შეუძლია უსახლკარო ოჯახებსა და ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებს. პროგრამის მიზანია ოჯახების მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა.

  წყარო
 • ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების სერვისი

  ქვეპროგრამით ისარგებლებს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. დახმარების თანხა განისაზღვრება ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით.

  წყარო
სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი
  ზუგდიდის მუნიციპალური სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის პროგრამების ფარგლებში ძალადობის მსხვერპლთათვის ხორციელდება ბინის ქირით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა (კომისიის გადაწყვეტილებით);

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების სერვისი
  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს, მერიის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის პროგრამების ფარგლებში, გააჩნია ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს 100დან 800 ლარამდე ფულად მხარდაჭერას, შესაბამისი კომისიიის გადაწყვეტილებით;

  • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს გააჩნია ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრი (2019 წლიდან), ფინანსურ მხარდაჭერას უწევს მერია ოჯახში/ქალთა ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარს (5000ლ წელიწადში);
  • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს შეიქმნა, საქართველოში პირველად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უწყებათაშორისი კომისია.

  წყარო
 • თვითმმართველი ქალაქი ფოთი
  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების სერვისი

  სერვისი ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოქალაქეზე (მსხვერპლზე), რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა) სტატუსის მინიჭების შემდგომ - ერთჯერადად 300 ლარის გაცემას;

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი

  თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი მოქალაქისათვის დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად, 6 თვის ვადით – არაუმეტეს 300 ლარისა.

  წყარო

 • აბაშის მუნიციალიტეტი

  თავშესაფარის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებლის ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა - პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტირებული თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახები ან პირი, რომელთა საცხოვრებელი სახლი, სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის და სხვა გარემოებების გამო დაინგარა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისთვის საშიში გახდა. ასევე პირები, რომლებიც გახდნენ ძალადობის მსხვერპლნი.
 • სენაკის მუნიციპალიტეტი

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი
  სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უსახლკარო, განსაკუთრებულად მძიმე სოციალური პირობების მქონე პირებზე, რომლებსაც არ გააჩნიათ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი, ბინის ქირის უზრუნველყოფის მიზნით გაეწევათ ფინანსური დახმარება, ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების სერვისი
  მოქალაქეზე, რომლის უფლებები დაირღვა და „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად მსხვერპლის სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა)სტატუსის მინიჭების შემდგომ გაიცემა ერთჯერადად 300 ლარი. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები. ასევე სხვა სახის დოკუმენტაცია განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სერვისი
  იმ შემთხვვაში, როცა ძალადობის მსხვერპლი არის სოციალურად დაუცველი მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება 100 ლარის ფარგლებში. სოციალურად დაუცველი მდიკამენტების დაფინანსება ხორციელდება 70 ლარის ფარგლებში, ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია 100 ლარის ფარგლებში.

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო კვლევების/კონსულტაციის დაფინასების სერვისი
  სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის თანადაფინანსება ბენეფიციარებს, დახმარება გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით.


  წყარო
 • მარტვილის მუნიციპალიტეტი

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი
  ყოველთვიური დახმარება 50-100 ლარის ოდენობით;

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სერვისი
  მედიკამენტების დაფინანსება 200 ლარის ჩათვლით 100%-ით, წელიწადში 2 ჯერ (გარდა ონკოლოგიური პაციენტებისა);

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო კვლევების/კონსულტაციის დაფინასების სერვისი
  სამედიცინო დახმარება გაიცემა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე, იგულისხმება დაუფინანსებელი ნაწილის (პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის) თანადაფინასნსება (არ დაფინანსდება აყვანილი ექიმი და vip პალატა):
  ა)0-დან 250ლარის ჩათვლით -100%-ით სოციალურად დაუცველ ოჯახზე(ს/ქ 0-დან 70 000 ჩათვლით);
  ბ) 250 – 5 000 ლარის ჩათვლით – 40%-ით;
  გ) 5 000 ლარიდან 10 000 ლარის ჩათვლით – 2500 ლარით;
  დ) 10000 ლარზე მეტი – 3 000 ლარით:

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დამატებითი სერვისები
  მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია მოქალაქეებს ეხმარება სამსახურის მოძიებაში.

  წყარო
 • წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების სერვისი
  ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

  წყარო
 • ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი

  ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა 100 ლარის ოდენობით.

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების სერვისი
  ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება ყოველთვიურად 200 ლარის ოდებობით სტატუსის მოხსნამდე.

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სერვისი
  აღნიშნული პროგრამით ჩვეულებრივ შეუძლია ისარგებლოს მუნიციპალიტეტის ნებისმიერმა მოქალაქემ, მათ შორის ძალადობის მსხვერპლმა.

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო კვლევების/კონსულტაციის დაფინასების სერვისი
  აღნიშნული პროგრამით შეუძლია ისარგებლოს მუნიციპალიტეტის ნებისმიერმა მოქალაქემ მათ შორის ძალადობის მსხვერპლმა.

  წყარო
 • ხობის მუნიციპალიტეტი

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების სერვისი

  ოჯახში ძალადობის მსხვეპრლის სტატუსის მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარება 300 (სამასი) ლარი.


  წყარო
გურიის მხარე
 • ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი
  ძალადობის მსხვერპლი ბენეფიციარებისთვის ბინის ქირის უზრუნველყოფა.

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების სერვისი
  ძალადობის მსხვერპლის სტატუსი მქონე პირთა ერთჯერადი ფინანსური მხარდაჭერა 500 ლარის ოდენობით წელიწადში;

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სერვისი
  მედიკამენტების შესაძენად ერთჯერადი 100 ლარით დახმარება;

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო კვლევების/კონსულტაციის დაფინასების სერვისი
  ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებს (ერთჯერადად) სამედიცინო კვლევა დაუფინანსდებათ 170 ლარის ფარგლებში;

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დამატებითი სერვისები
  ყოველწლიურად იმართება მეწარმე ქალთა ფორუმი, რომლის ფარგლებშიც ეწყობა ვორკშოფები, სადაც ქალები ერთმანეთს უზიარებენ ინფორმაციებსა და საკუთარ გამოცდილებებს.

  წყარო
 • ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი
  ძალადობის მსხვერპლი ბენეფიციარებისთვის ბინის ქირის გადახდა თვეში არაუმეტეს 150 ლარისა;

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების სერვისი
  ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ბენეფიციართათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება 1000 ლარამდე ოდენობით;

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სერვისი
  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უკიდურესად კრიზისულ მდგომარეობაში არსებულ ძალადობის მსხვერპლ ქალებისათვის ერთჯერადი დახმარება მედიკამენტების შესაძენად - არაუმეტეს 150 ლარი;

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო კვლევების/კონსულტაციის დაფინასების სერვისი
  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უკიდურესად კრიზისულ მდგომარეობაში არსებულ ძალადობის მსხვერპლ ქალთათვის სამკურნალო/საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება - სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა წლის განმავლობაში.

  წყარო
 • ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

  ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი

  ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის პრაქტიკა - ყოველთვიური ბინის ქირის გადახდა 130 ლარის ოდენობით;

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების სერვისი
  თითოეულ ბენეფიციარს, დადგენილი საჭიროებებიდან გამომდინარე, გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 1500 ლარამდე ოდენობით;

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სერვისი
  კონკრეტულად ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სერვისი არ აქვთ, თუმცა მათ შეუძლიათ მიმართონ ჩოხატაურის მერიას და ისარგებლონ მუნიციპალიტეტის საერთო პროგრამით მედიკამენეტების შეძენის დახმარებით.

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო კვლევების/კონსულტაციის დაფინასების სერვისი
  ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო კვლევების/კონსულტაციის ცალკე სერვისი არ აქვთ, მაგრამ მათ შეუძლიათ მიმართონ ჩოხატაურის მერიას და ისარგებლონ მუნიციპალიტეტის საერთო პროგრამით სამედიცინო მომსახურების დახმარებით.

  წყარო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
 • თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი

  ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 18 წლამდე ასაკის ძალადობის მსხვერპლ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურება.

  წყარო
 • ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
   ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი

   პრაქტიკის მიხედვით, გენდერული თანასწორობის საბჭოს შუამდგომლობით, ძალადობის მსხვერპლი, მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან დროებითი საცხოვრებლის ბინის ქირის უზრუნველსაყოფად, იღებს მატერიალურ დახმარებას.


   წყარო
  • ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
   • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სერვისი
   მიზნობრივი პროგრამა ,,მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა" 200 ლარი მომსახურეობა ხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერით.

   • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო კვლევების/კონსულტაციის დაფინასების სერვისი
   მიზნობრივი პროგრამა ,,სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება" პროგრამით სარგებლობა შეუძლია შშმ პირებს, ომის ვეტერანებს, ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლ პირებს, 200 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს. სტატუსის და სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები ფინასდებიან დარჩენილი თანხის 80% არაუმეტეს 900 ლარისა, ხოლო ქულის არმქონე ბენეფიციარები 60% არაუმეტეს 600 ლარისა.


   წყარო
  • შუახევის მუნიციპალიტეტი
  უფასო მგზავრობა


  სერვისით სარგებლობა შესაძლებელია სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების გამოყენებით, ბილეთის ფასი 40 თეთრი. სამგზავრო მოწმობის მისაღებად საჭიროა ფოტოსურათის, პირადობის მოწმობისა და კატეგორიის მიმანიშნებელი დოკუმენტის წარმოდგენა.
  ქალთა ოთახი

  ეს არის ახალი მუნიციპალური სერვისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შექმნილი ღია სივრცე, საინფორმაციო-საკონსულტაციო რესურსცენტრი, რომლის მიზანია დაეხმაროს ადგილობრივ მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი ქალებს, მუნიციპალიტეტთან ურთიერთობაში და გაზარდოს/წაახალისოს ქალების და მამაკაცების თანაბარი მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

  „ქალთა ოთახი" უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე კარგი მმართველობის პრინციპების დანერგვას და მისი ქმედითუნარიანობისა და ეფექტიანობის გაზრდას.

  „ქალთა ოთახის" საშუალებით ადგილობრივი ხელისუფლება საკუთარ მოსახლეობას (განსაკუთრებით, ქალებს და გოგონებს) სთავაზობს დამატებით საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურებას, ასევე, თავისუფალ, ღია სივრცეს დასვენებისა და სოციალურ-ეკონომიკური აქტივობისთვის.

  ქალთა ოთახის მომხმარებლები არიან:

  ► ადგილობრივი მოსახლეობა (ქალები, კაცები, ახალგაზრდები, ბავშვები);

  ► მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები;

  ► არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასოციაციები და ა.შ.;

  ► კერძო სექტორი.


  ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ:

  ► კომპიუტერითა და ინტერნეტით;

  ► საკონსულტაციო სერვისით;

  ► საბავშვო კუთხით; სივრცით, სხვადასხვა შეხვედრების მოსაწყობად;

  ► ბიბლიოთეკით;

  ► საგანმანათლებლო სერვისით და ა.შ.
  კახეთის მხარე
  • თელავის მუნიციპალიტეტი

   • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი
   ბინის ქირის თანადაფინანსება მუნიციპალიტეტის მიერ მაქსიმუმ 100 ლარის ოდენობით საჭიროებიდან გამომდინარე ხანგრძლივობით.


   წყარო
  • გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
   • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი

   ძალადობის მსხვერპლთა საცხოვრებელი ფართის ქირის გადასახადის თანადაფინანსება თვეში 100 ლარის ოდენობით;


   წყარო
  • ახმეტის მუნიციპალიტეტი

   • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი
   ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის პრაქტიკა - 4 თვის გამავლობაში, თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 200 ლარს.

   • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების სერვისი
   ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი პირების ერთჯერადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით;

   • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სერვისი
   მაღალმთიან რეგიონში, კერძოდ, თუშეთში მუდმივად და სეზონურად მცხოვრებ პირთა პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა წელიწადში 1500 ლარის ოდენობით;

   • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო კვლევების/კონსულტაციის დაფინასების სერვისი
   მაღალმთიან რეგიონში, კერძოდ, თუშეთში მუდმივად და სეზონურად მცხოვრებ პირთათვის საჭირო პირველადი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა არა უმეტეს 1000 ლარის ფარგლებში წელიწადში;

   • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დამატებითი სერვისები
   ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია მათ მოქალაქეებს ეხმარება სამსახურის მოძიებაში, პროფესიულ გადამზადებაში და ასწავლის პროექტების წერას.

   წყარო
  • დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
  • ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

   • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი

   ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ბენეფიციართათვის ბინის ქირის გადახდა თვეში არაუმეტეს 150 ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

   • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სერვისი

   ძალადობის მსხვერპლი, რომელიც იქნება ონკოლოგიური პაციენტიც მუნიციპალიტეტის მერია უზრუნველყოფს მედიკამენტური მკურნალობით - 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, წელიწადში ერთხელ.

   • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო კვლევების/კონსულტაციის დაფინასების სერვისი

   სამედიცინო კვლევის/კონსულტაციის დაფინანსებით სარგებლობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ნებისმიერ მოქალაქეს შუძლია. თანხა 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით, წელიწაში ერთხელ.


   წყარო
  • საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

   • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების სერვისი

   რეინტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა ითვალისწინებს ქალათა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური დახმარებასაც.

   • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი

   ბინის ქირა გაიცემა 105 ლარის ოდენობით მხვერპლთათვის ექვსი თვის განმავლობაში.

   წყარო
  მცხეთა-მთიანეთის მხარე
  • მცხეთის მუნიციპალიტეტი

   • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი

   თავშესაფრის არმქონე პირების ქირით უზრუნველყოფა - ქირის საფასურის მაქსიმალური ოდენობა განისაზღვრება 300 (სამასი) ლარით და პროგრამით მოსარგებლე პირს დაუფინანსდება კომისიის მიერ დადგენილი ვადით, არაუმეტეს 6 თვისა.

   • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო კვლევების/კონსულტაციის დაფინასების სერვისი

   მოქმედებს, მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური პროგარამა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ პირებზე.

   წყარო
  • დუშეთის მუნიციპალიტეტი

   • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სერვისი

   მედიკამენტების შესაძენად დუშეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, 100 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, ნებისმიერ ბენეფიციარს ერიცხება აფთიაქში გადასახდელად თანხა მაქსიმუმ 200 ლარის ოდენობით, მათ შორის შეიძლება იყოს ძალადობის მსხვერპლიც.

   • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო კვლევების/კონსულტაციის დაფინასების სერვისი

   გამოკვლევების დაფინანსებისას, ცალკე კრიტერიუმად არ არის წარმოდგენილი ძალადობის მსვერპლის სტატუსი, მათ ყველა სბენეფიციარებთან ერთად შეუძლიათ აღნიშნული სერვისის მიღება.


   წყარო
  • ონის მუნიციპალიტეტი
   არ გააჩნიათ არანაირი სერვისი

   წყარო
  • ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
   ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო კვლევების/კონსულტაციის დაფინასების სერვისი

   ძალადობის შეთხვევა ჯერ არ გამოვლენილა, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში ძალადობის მსხვერპლიც შეძლებს მუნიციპალიტეტში არსებული ამბულატორიულ-მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამით სარგებლობას.

   წყარო
  სამცხე-ჯავახეთის მხარე